برادرم چهار سالش هست این رو کشیده

اینکه 17 سالش بوده هم اهمیتی نداره ... حال خدا به هر ۲ خانواده صبر بده مخصوصا خانواده غزاله خب این حقشان هست بدونن حقایق رو تمام و کمال و امیدوارم بقیه مردم از این احوالات اتفاقات درس لازم رو ... به طور کلی در جلسات خواستگاری، باید درباره ی شش زمینه ی اصلی صحبت کنید. اگر بخواهیم ریزتر به مسئله نگاه کنیم با 16 موضوع رو به رو می شویم که عبارتند از: 1.سرگرمی ها و علایق 2.باورها و ارزشهای دینی 3. یک فوق تخصص جراحی قفسه سینه گفت: علائم درگیری ریه در کرونا شامل درد بین دو کتف، درد شانه، قفسه سینه، تنگی‌نفس، سرفه و کاهش یا از دست دادن حس بویایی و چشایی است. به نشانه سکوت دستم رو گرفتم جلوی دهنم و گفتم هیسسسسسسسسسسسس؟ چرا صداتو بلند میکنی؟ دلم خواست یه بار هم که شده رو تخت سارا جونم بخوابم. اگه ناراحتی بلند میشم میرم رو تخت خودم. ‎کلرودیازپوکساید با اثر بر روی ناقل های عصبی منجربه انتقال اثر آرامبخشی در سلول های مغزی می شود. به همین دلیل این دارو معمولاً برای کاهش اضطراب به صورت کوتاه مدت تجویز می گردد. نماز لَیلَةُ الدّفن یا نماز شب اول قبر، از نمازهای مستحبی که در شب اول قبر برای میت خوانده و به او هدیه می‌شود. این نماز، نماز هدیه و نماز وحشت نیز نامیده می‌شود. من قشنگ یادمه پسرخالم شش سالش بود بردنش ختنه کردنش .بعد اوردن تو خونه اون بیچاره عربده میزد و از درد بخودش میپیچید و هی داد میزد آی شومبولم آی شومبولم ما بچه ها و بزرگترها دورش حلقه زده بودیم .این اصلا کار انسانی نیست ... دوما دوازده سالش. ... باورم نمی‌شد که به برادرم اجازه دادم تا لب‌هام رو ببوسه. چشم‌هام رو باز کردم. مانی رو هول دادم عقب و گفتم: بسه مانی. ... شیوا هر چی هست مثل تو آدم دو رو و ریاکاری نیست. هر چی هم ... بله آقا؟ کیا گلوش رو صاف کرد و گفت; برادرم داره میاد ایران؛ میخوام حواست به بچه ها باشه یهوقت شیطنت نکنن. به صابر هم می سپرم که پذیرایی کنه تا برگردم. سری تکون داد و لبخند اطمینان بخشی زد. چشم حتما! این دختر بچه واقعا پنج سالش بود؟ ... خیلی راه های دیگه هست که راحت میتونم به هدفم برسم و نیازی به خسته کردن خودم نبود. ... کیا گلوش رو صاف کرد و گفت - برادرم داره میاد ایران؛ میخوام حواست به بچه ها ...

2021.11.30 02:02 PaintingSalt1335 برادرم چهار سالش هست این رو کشیده

برادرم چهار سالش هست این رو کشیده submitted by PaintingSalt1335 to MerWj [link] [comments]


2021.11.30 02:02 hshsh334 "The guardian?"

submitted by hshsh334 to HolUp [link] [comments]


2021.11.30 02:02 oxsamrionmuhani AUDIO | Etana Ft Nandy – Melanin | Mp3 Download Audio

submitted by oxsamrionmuhani to muhani1991 [link] [comments]


2021.11.30 02:02 INSXXNEE CL: Synthetic - Flux, Synthetic - Acid, admiinn - Power Sound Kit, Molores - Hacked Drum Kit Vol. 2

LF: Virtual x Noprada - Pink Tape Sound Kit, upmadeit - Cloud Sound Kit, Morris - Shinto Loop Kit Vol. 3, Bosley - Alien Drum Kit, Sunboy - Hydra One Shot Kit, Heyitsshark - Display Sound Kit Vol. 2, 637rxss - Voltaic Sound Kit, Ghoul - Split Sound Kit, Starboyrob - bäkkträkk sound kit
submitted by INSXXNEE to KitTrading2020 [link] [comments]


2021.11.30 02:02 Alvar18 21[M4F/Cpl] Let me help you cure your Monday blues....gonna be up all night💯

21[M4F/Cpl] Let me help you cure your Monday blues....gonna be up all night💯 submitted by Alvar18 to CorpusChristiHookups [link] [comments]


2021.11.30 02:02 Haloek1 [8] When you are like I am going to go get Feebas and First two times you reel in Gyrados and then you get two females in a row and think to yourself going to try one more time then this happens!

[8] When you are like I am going to go get Feebas and First two times you reel in Gyrados and then you get two females in a row and think to yourself going to try one more time then this happens! submitted by Haloek1 to ShinyPokemon [link] [comments]


2021.11.30 02:02 aceelsher2021 🥳 Hey, #PRVArmy! Here's what you should be expecting this week from PrivacySwap 2.0, both on the frontend and backend! Meanwhile, be sure to join our ever-awesome community on Telegram!

🥳 Hey, #PRVArmy! Here's what you should be expecting this week from PrivacySwap 2.0, both on the frontend and backend! Meanwhile, be sure to join our ever-awesome community on Telegram!
https://preview.redd.it/qqyh38pj0o281.png?width=940&format=png&auto=webp&s=f1ee71ba4c184f71228ad7609e61b0f49d421602
submitted by aceelsher2021 to CryptocurrencyICO [link] [comments]


2021.11.30 02:02 astrolater333 I’m hitting rock bottom

I’m a college student working a minimum wage part time job, living in an expensive city (even with roommates), so obviously I’m already pretty broke. I spent so much money on alcohol, food i didn’t even need to buy because i was drunk, and cocaine. My accounts in the negatives and i can’t register for classes now because i have to pay a fee and i can’t afford to buy any more food. It’s no one else’s fault but mine, and I’m sitting here having a fucking panic attack because i’m financially independent and i KNOW this is my fault and i should have known better but it’s too late. i feel hopeless and worthless. i’m a burden even to myself.
submitted by astrolater333 to addiction [link] [comments]


2021.11.30 02:02 NFTOlympus 🎁[GIVEAWAY] 50 Blockasset | $9,000 worth | Upvote this post , as well as join Discord. Links in comments!

🎁[GIVEAWAY] 50 Blockasset | $9,000 worth | Upvote this post , as well as join Discord. Links in comments! submitted by NFTOlympus to NFTsMarketplace [link] [comments]


2021.11.30 02:02 REAPER-1_xxx Just a thought... Left to right: Early locking knife, first lock back, improved lock-back and perfected lock-back.

Just a thought... Left to right: Early locking knife, first lock back, improved lock-back and perfected lock-back. submitted by REAPER-1_xxx to knives [link] [comments]


2021.11.30 02:02 TrapGodGhost 💸 🇵🇷 💀 ❤️

💸 🇵🇷 💀 ❤️ submitted by TrapGodGhost to SantaMuerte [link] [comments]


2021.11.30 02:02 SalemPhilly215 Someone posted the picture of the mayor already but this is in Philadelphia 🇵🇸🇵🇸

Someone posted the picture of the mayor already but this is in Philadelphia 🇵🇸🇵🇸 submitted by SalemPhilly215 to Palestine [link] [comments]


2021.11.30 02:02 radmansebay Anyone been getting this link? What kind of scam is it?

Anyone been getting this link? What kind of scam is it? submitted by radmansebay to dogecoin [link] [comments]


2021.11.30 02:02 Soda-PoP2102 What is he dreaming about?

What is he dreaming about? submitted by Soda-PoP2102 to HelluvaBoss [link] [comments]


2021.11.30 02:02 disheveleds 16/F Is my jaw recessed? I have braces. (More Info In Comments)

submitted by disheveleds to orthotropics [link] [comments]


2021.11.30 02:02 dojo95 Red Hot Cookies / Strawberry Og Cookies/Banana Daddy/ Day 60 of flower

submitted by dojo95 to microgrowery [link] [comments]


2021.11.30 02:02 FilmMovies8787 Scenes From a Marriage (2021) [1701 × 2551]

Scenes From a Marriage (2021) [1701 × 2551] submitted by FilmMovies8787 to TelevisionPosterPorn [link] [comments]


2021.11.30 02:02 tyke_dateribol hmmm

submitted by tyke_dateribol to hmmm [link] [comments]


2021.11.30 02:02 MelancholyHope Can't locate Agers Sceptre Catalyst

I'm at around 10 runs of the seasonal event, and I'm still yet to get the catalyst. Any tips, or is this just an RNG thing?
Thanks!
submitted by MelancholyHope to DestinyTheGame [link] [comments]


2021.11.30 02:02 howtonotwinlife Flask-Login not saving logged in state when redirecting to another route?

I'm building a web app with a separate React frontend and Flask backend. I'm using Flask-SQLAlchemy and Flask-Login, and Flask-CORS(to deal with requests from my frontend). I'm also using Flask-Session, with a Redis session store.
When I log a User in with one of my routes, I want to redirect to another route in my Flask backend, and send a JSON response to my frontend within that other route, telling it whether or not logging in the user was successful or not.
However, when I redirect to my '/login' route, the user isn't logged in anymore, and the failure message is sent back to my frontend. I'm not sure why my User is being logged out when I redirect to another route, even though I've just logged in before redirecting.
Is there anything wrong with my implementation of Flask-Login or anything else I'm messing up? Any advice would be appreciated. Thank you.
The User model is:

from flask_login import UserMixin from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy db = SQLAlchemy() class User(db.Model, UserMixin): __tablename__ = 'user' id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) email = db.Column(db.String, nullable=False) password = db.Column(db.Integer, nullable=True) 
The Flask route and get_user callback are:
@login_manager.user_loader def get_user(id): return User.query.get(int(id)) @authentication.route('/login') @cross_origin() def loginHandler(): if current_user.is_authenticated: return {'success': { 'message': 'authentication was successful' }} else: return {'failure': { 'message': 'authentication failed' }} @authentication.route('/createUserThenRedirect') @cross_origin() def redirect(): newUser = User(email='BLABLABLABLA@gmail.com', password=12312323) db.session.add(newUser) db.session.commit() login_user(newUser) return redirect(url_for('.loginHandler')) 
submitted by howtonotwinlife to flask [link] [comments]


2021.11.30 02:02 DaveWierdoh Canada Taps Maple Reserves

Canada Taps Maple Reserves submitted by DaveWierdoh to SketchComedy [link] [comments]


2021.11.30 02:02 ImoutoCompAlex We've Moved to r/MissionYozakuraFamily

Saw that there wasn't a pinned post so just announcing for those who don't know, we've Moved to MissionYozakuraFamily
submitted by ImoutoCompAlex to YozakuraFamily [link] [comments]


2021.11.30 02:02 Wormri Causes you wouldn't die for

submitted by Wormri to ScenesFromAHat [link] [comments]


2021.11.30 02:02 Casettescape_VX The Man in the Hearse (Nov. 6, 1972) - Link in Comments

The Man in the Hearse (Nov. 6, 1972) - Link in Comments submitted by Casettescape_VX to creepypasta [link] [comments]


2021.11.30 02:02 UnsurmountableRug LF: ability patch FT: cloned 6IV jpn HA ditto

[r] as the title says, would love if someone would be willing to trade an ability patch for the forementioned pokemon!
submitted by UnsurmountableRug to PokemonBDSPTrades [link] [comments]


http://sofia-ptz.ru